Posts

The Book Women​: บรรณารักษ์บนหลังม้า

/
ยังมีผู้หญิงบนหลังม้ากลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ขี่ม้าขาวจับดาบสู้มังกร แต่มีหน้าที่ขี่ม้าฝ่าฟันเพื่อนำเอาหนังสือไปส่งให้แก่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกล . Thursday Mystery "The Book Women​: บรรณารักษ์บนหลังม้า", http://www.nylonthailand.com/the-book-women . #NYLONThailand #NYLONThursdayMystery #FolkloreThursday