Posts

ชวนดู ชวนอ่าน: ความเฟมินิสต์ที่มาก่อนกาลในงานเขียนของรพินทรนาถ ฐากูร

/
เหล่าตัวละครหญิงของรพินทรนาถที่แม้จะยังดำเนินเรื่องราวในกรอบสังคมยุคนั้น แต่พวกเธอมีอิสระเสรีเท่าที่ปลายปากกาจะสามารถสรรค์สร้างให้ . อ่าน "ความเฟมินิสต์ที่มาก่อนกาลในงานเขียนของรพินทรนาถ ฐากูร" ต่อได้ที่, http://www.nylonthailand.com/tagore-and-women #NYLONradar #feminist #feminism