Posts

ความเป็นศิลปินและยูทูปเบอร์ที่แยกกันไม่ขาดและรวมกันจนเป็น ZOM MARIE

ถ้าให้พูดถึงนักร้องสาวเสียงดีที่มีผลงานเพลงทั้งของตัวเองและเพลงคัฟเวอร์ก็คงต้องมีชื่อของ…